$15.00
Contemporary Indian Literatures—

Aditya Behl and David Nicholls, Pratibha Nandkumar, Meena Alexander, Gulam mohammed Sheikh, Nabaneeta Dev Sen, Shashi Tharoor, Cantirakanti, R. Meenakshi, Surendra Prakash, P.S. Rege, Arun Kolatkar, Kedarnath Singh, Urmila Banerjee, R. Parthasarathy, Gieve Patel, Sunil Gangopadhyay, B.C. Ramachandra Sharma, Rukmini Bhaya Nair, Sitakanta Mahapatra, Ramakanta Rath, Jayanta Mahapatra, Satyajit Ray, Gita Chattopadhyay, Chitra Divakaruni, Mrinal Pande, Vasant Abaji Dahake, Mahadevi Varma, Aruna Dhere, Teji Grover, Gagan Gill, Agha Shahid Ali, Vijay Chauhan, H.S. Venkateshamurthy, Kanchan Kuntala Mukherjee, Harishankar Parsai, Amrita Pritam, Ram Basu, Cuntara Ramacami, Prayak Shukla, Raghuvir Sahay, Kunwar Narayan, Nara, Ambai, S. Usha, Savitri Rajeevan, Krishna Sobti, Popati Hiranandani, Ajeet Cour, Ketaki Kushari Dyson, V. Indira Bhavani, Krishna Baldev Vaid, Kamal Vora, A.K. Ramanujan, Sunanda Tripathy, Vinda Karandikar, Vinay Dharwadker

Translators—

A.K. Ramanujan, Mala Marwah, Sunil B. Ray, Carolyne Wright, Martha Ann Selby, K. Paramasivam, Aditya Behl, C.M. Naim, Vinay Dharwadker, Chitra Divakaruni, B.K. Das, Aditi Nath Sarkar, Paramita Banerjee, Arlene Zide, Vilas Sarang, Chandra Agrawal, Asha Mundlay, Mrinal Pande, Harish Trivedi, J. Bernard Bate, Aparna Dharwadker, Narayana Rao, Ayyappa Paniker, Leslie Minot, Satadru Sen, Karamshi Pir, J.P Das